Fiddlesticks
Cost
Gold 4
4/11/35
Tộc
Thây Ma Tà Thần
Hệ
Bí Ẩn Bí Ẩn
Cost
Gold 4
4/11/35
Tộc
Thây Ma Thây Ma
Tà Thần Tà Thần
Hệ
Bí Ẩn Bí Ẩn
Health
800 / 1440 / 2592
1440/2592
Attack Damage
60 / 108 / 194.4
108/194.4
DPS
45 / 81 / 146
81/146
Attack Range
AttackRange
Attack Speed
0.75
Armor
40
Magical Resistance
40
Fiddlesticks Crowstorm
Active | MP Mana: 50/125
After a brief channel, Fiddlesticks teleports behind his target and summons a murder of crows for a while, dealing magic damage per second to all enemies within. Enemies that die within the flock extend its duration by 1 second and heal Fiddlesticks Health.
Magic Damage : 150 / 200 / 750
Percent Health Healing : 25% / 25% / 25%
Duration : 5 / 5 / 5sec
Synergies
Thây Ma
Thây Ma
Khi có 2 đồng minh tử trận, Thây Ma Biến Dị sẽ sống dậy từ hầm mộ. Thây Ma Biến Dị nhận thêm Máu và Sức Mạnh Công Kích dựa trên cấp sao của các đồng minh Thây Ma.

3 tướng Thây Ma gần ngôi mộ nhất sẽ cho Thây Ma Biến Dị một bản sao trang bị ngẫu nhiên của họ khi trận chiến bắt đầu.
3 900 Máu, 70 Sức Mạnh Công Kích
4 1500 Máu, 80 Sức Mạnh Công Kích
5 2000 Máu, 100 Sức Mạnh Công Kích
Tà Thần
Tà Thần
Tà Thần sẽ hồi sinh sau lần đầu tiên tử trận trong chiến đấu. Sau khi hồi sinh, nhận và gây thêm 25% sát thương.
2 Hồi sinh với 10% Máu
3 Hồi sinh với 25% Máu
4 Hồi sinh với 45% Máu
5 Hồi sinh với 70% Máu
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Tất cả đồng minh nhận Kháng Phép.
2 40 Kháng Phép
3 80 Kháng Phép
4 150 Kháng Phép
5 250 Kháng Phép
Recommend Items
Tướng