Item Recipes
Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves
Choose items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Deathblade
Kiếm B.F. Cung Gỗ Giant Slayer
Kiếm B.F. Giáp Lưới Giáp Thiên Thần
Kiếm B.F. Áo Choàng Bạc Bloodthirster
Kiếm B.F. Gậy Quá Khổ Hextech Gunblade
Kiếm B.F. Tear of the Goddess Ngọn Thương Shojin
Kiếm B.F. Đai Khổng Lồ Zeke's Herald
Kiếm B.F. Thìa Vàng Gươm của Vua Vô Danh
Kiếm B.F. Sparring Gloves Infinity Edge
Cung Gỗ Kiếm B.F. Giant Slayer
Cung Gỗ Cung Gỗ Rapid Firecannon
Cung Gỗ Giáp Lưới Titan’s Resolve
Cung Gỗ Áo Choàng Bạc Cuồng Cung Runaan
Cung Gỗ Gậy Quá Khổ Cuồng Đao Guinsoo
Cung Gỗ Tear of the Goddess Statikk Shiv
Cung Gỗ Đai Khổng Lồ Zz'Rot Portal
Cung Gỗ Thìa Vàng Infiltrator's Talons
Cung Gỗ Sparring Gloves Last Whisper
Giáp Lưới Kiếm B.F. Giáp Thiên Thần
Giáp Lưới Cung Gỗ Titan’s Resolve
Giáp Lưới Giáp Lưới Bramble Vest
Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Tàn Kiếm
Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Locket of the Iron Solari
Giáp Lưới Tear of the Goddess Frozen Heart
Giáp Lưới Đai Khổng Lồ Red Buff
Giáp Lưới Thìa Vàng Rebel Medal
Giáp Lưới Sparring Gloves Shroud of Stillness
Áo Choàng Bạc Kiếm B.F. Bloodthirster
Áo Choàng Bạc Cung Gỗ Cuồng Cung Runaan
Áo Choàng Bạc Giáp Lưới Tàn Kiếm
Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Drachenklaue
Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Ionic Spark
Áo Choàng Bạc Tear of the Goddess Chalice of Power
Áo Choàng Bạc Đai Khổng Lồ Zephyr
Áo Choàng Bạc Thìa Vàng Celestial Orb
Áo Choàng Bạc Sparring Gloves Quicksilver
Gậy Quá Khổ Kiếm B.F. Hextech Gunblade
Gậy Quá Khổ Cung Gỗ Cuồng Đao Guinsoo
Gậy Quá Khổ Giáp Lưới Locket of the Iron Solari
Gậy Quá Khổ Áo Choàng Bạc Ionic Spark
Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Mũ Phù Thủ Rabaddon
Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Luden's Echo
Gậy Quá Khổ Đai Khổng Lồ Morellonomicon
Gậy Quá Khổ Thìa Vàng BattlecastArmor
Gậy Quá Khổ Sparring Gloves Jeweled Gauntlet
Tear of the Goddess Kiếm B.F. Ngọn Thương Shojin
Tear of the Goddess Cung Gỗ Statikk Shiv
Tear of the Goddess Giáp Lưới Frozen Heart
Tear of the Goddess Áo Choàng Bạc Chalice of Power
Tear of the Goddess Gậy Quá Khổ Luden's Echo
Tear of the Goddess Tear of the Goddess BlueSentinel
Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Redemption
Tear of the Goddess Thìa Vàng Star Guardian's Charm
Tear of the Goddess Sparring Gloves Hand of Justice
Đai Khổng Lồ Kiếm B.F. Zeke's Herald
Đai Khổng Lồ Cung Gỗ Zz'Rot Portal
Đai Khổng Lồ Giáp Lưới Red Buff
Đai Khổng Lồ Áo Choàng Bạc Zephyr
Đai Khổng Lồ Gậy Quá Khổ Morellonomicon
Đai Khổng Lồ Tear of the Goddess Redemption
Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Warmog's Armor
Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Protector's Chestguard
Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Trap Claw
Thìa Vàng Kiếm B.F. Gươm của Vua Vô Danh
Thìa Vàng Cung Gỗ Infiltrator's Talons
Thìa Vàng Giáp Lưới Rebel Medal
Thìa Vàng Áo Choàng Bạc Celestial Orb
Thìa Vàng Gậy Quá Khổ BattlecastArmor
Thìa Vàng Tear of the Goddess Star Guardian's Charm
Thìa Vàng Đai Khổng Lồ Protector's Chestguard
Thìa Vàng Thìa Vàng Quyền Lực Thiên Nhiên
Thìa Vàng Sparring Gloves Dark Star's Heart
Sparring Gloves Kiếm B.F. Infinity Edge
Sparring Gloves Cung Gỗ Last Whisper
Sparring Gloves Giáp Lưới Shroud of Stillness
Sparring Gloves Áo Choàng Bạc Quicksilver
Sparring Gloves Gậy Quá Khổ Jeweled Gauntlet
Sparring Gloves Tear of the Goddess Hand of Justice
Sparring Gloves Đai Khổng Lồ Trap Claw
Sparring Gloves Thìa Vàng Dark Star's Heart
Sparring Gloves Sparring Gloves Thief's Gloves
Items Table
Logo
Highlighting effect
On Off
Show item description
On Off
Kiếm B.F.
+15 AD
Cung Gỗ
+15% AS
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Tear of the Goddess
+15
Starting Mana
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Sparring Gloves
+10%
Dodge change
Crit chance
Kiếm B.F.
+15 AD
Deathblade
On takedown
gain
+25 AD
Giant Slayer
Bonus 20% true damage
If exceeds HP 1750 bonus 80% true damage
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Bloodthirster
Attacks heal
45% of Dmg
Hextech Gunblade
Heal 45% from
spell Dmg
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Zeke's Herald
+30% AS
wearer and allies
within the 1 hex
in the same row
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Infinity Edge
100% Crit.
+20% Crit. Dmg
Cung Gỗ
+15% AS
Giant Slayer
Bonus 20% true damage
If exceeds HP 1750 bonus 80% true damage
Rapid Firecannon
+200%
Attack
Range
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Statikk Shiv
Deal 90 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Last Whisper
Target's
armor
-75%
on crit.
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Bramble Vest
Negate
bonous dmg
from crit hit
Hits nearby
enemies
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Frozen Heart
Slow 50% AS
Adjacent
Enemies
Red Buff
Attacks
deal 10%
burn dmg over 4 secs.
reduce target's healing
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Shroud of Stillness
Beamed
enemies
Max MP
+40%
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Bloodthirster
Attacks heal
45% of Dmg
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Drachenklaue
Reduce
magic damage
by 50%
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Quicksilver
Immune to CC for first 10s
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Hextech Gunblade
Heal 45% from
spell Dmg
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% AP
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
25% Max HP
BattlecastArmor
Wearer is also
Battlecast
Jeweled Gauntlet
Your spells
can crit and 30% bonus when crit
Tear of the Goddess
+15
Starting Mana
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Statikk Shiv
Deal 90 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Frozen Heart
Slow 50% AS
Adjacent
Enemies
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
BlueSentinel
[Unique] Sets holder's mana to 20 after each cast.
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Hand of Justice
+50% Damage
or
+50 heals on hit
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Zeke's Herald
+30% AS
wearer and allies
within the 1 hex
in the same row
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Red Buff
Attacks
deal 10%
burn dmg over 4 secs.
reduce target's healing
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
25% Max HP
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Warmog's Armor
HP
+600
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Trap Claw
Start combat
with spell shield
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
BattlecastArmor
Wearer is also
Battlecast
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Quyền Lực Thiên Nhiên
Team size
+1
Dark Star's Heart
Wearer is also
Dark Star
Sparring Gloves
+10%
Dodge change
Crit chance
Infinity Edge
100% Crit.
+20% Crit. Dmg
Last Whisper
Target's
armor
-75%
on crit.
Shroud of Stillness
Beamed
enemies
Max MP
+40%
Quicksilver
Immune to CC for first 10s
Jeweled Gauntlet
Your spells
can crit and 30% bonus when crit
Hand of Justice
+50% Damage
or
+50 heals on hit
Trap Claw
Start combat
with spell shield
Dark Star's Heart
Wearer is also
Dark Star
Thief's Gloves
Fetch two
temporary
items
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Tear of the Goddess
+15
Starting Mana
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Cung Gỗ
+15% AS
Kiếm B.F.
+15 AD
Kiếm B.F.
+15 AD
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Zeke's Herald
+30% AS
wearer and allies
within the 1 hex
in the same row
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Hextech Gunblade
Heal 45% from
spell Dmg
Bloodthirster
Attacks heal
45% of Dmg
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Giant Slayer
Bonus 20% true damage
If exceeds HP 1750 bonus 80% true damage
Deathblade
On takedown
gain
+25 AD
Cung Gỗ
+15% AS
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Statikk Shiv
Deal 90 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Rapid Firecannon
+200%
Attack
Range
Giant Slayer
Bonus 20% true damage
If exceeds HP 1750 bonus 80% true damage
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Red Buff
Attacks
deal 10%
burn dmg over 4 secs.
reduce target's healing
Frozen Heart
Slow 50% AS
Adjacent
Enemies
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Bramble Vest
Negate
bonous dmg
from crit hit
Hits nearby
enemies
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Drachenklaue
Reduce
magic damage
by 50%
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Bloodthirster
Attacks heal
45% of Dmg
Gậy Quá Khổ
AP +20%
BattlecastArmor
Wearer is also
Battlecast
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
25% Max HP
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% AP
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Hextech Gunblade
Heal 45% from
spell Dmg
Tear of the Goddess
+15
Starting Mana
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Redemption
Heal allies
for 800
when die
BlueSentinel
[Unique] Sets holder's mana to 20 after each cast.
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Frozen Heart
Slow 50% AS
Adjacent
Enemies
Statikk Shiv
Deal 90 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Warmog's Armor
HP
+600
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
25% Max HP
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Red Buff
Attacks
deal 10%
burn dmg over 4 secs.
reduce target's healing
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Zeke's Herald
+30% AS
wearer and allies
within the 1 hex
in the same row
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Quyền Lực Thiên Nhiên
Team size
+1
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
BattlecastArmor
Wearer is also
Battlecast
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Items Table (By Items)
Kiếm B.F.
Kiếm B.F. +15 Sát thương Đòn đánh.
Kiếm B.F.
Deathblade
Contributing to a kill grants +25 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2).
Cung Gỗ
Giant Slayer
The holder's spells and basic attacks do 20% bonus true damage. if the target has more than 1750 maximum Health, the bonus increases to 80%
Giáp Lưới
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Áo Choàng Bạc
Bloodthirster
Basic Attacks heal the wearer for 45% of the damage dealt.
Gậy Quá Khổ
Hextech Gunblade
45% healing from spell damage.
Tear of the Goddess
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Đai Khổng Lồ
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 1 hex in the same row gain +30% Attack Speed for the rest of combat.
Thìa Vàng
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Sparring Gloves
Infinity Edge
[Unique] The holder gains 20% bonus critical strike damage, and 100% critical hit chance.
Cung Gỗ
Cung Gỗ +15% Tốc độ đánh.
Kiếm B.F.
Giant Slayer
The holder's spells and basic attacks do 20% bonus true damage. if the target has more than 1750 maximum Health, the bonus increases to 80%
Cung Gỗ
Rapid Firecannon
+200% Range and holder’s attacks can’t miss.
Giáp Lưới
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Áo Choàng Bạc
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Gậy Quá Khổ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Tear of the Goddess
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 90 magic damage to 3/4/5 enemies.
Đai Khổng Lồ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1500/2250/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Thìa Vàng
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Sparring Gloves
Last Whisper
When the wearer inflicts a critical hit, the target's Armor is reduced by 75% for 3 seconds. This effect does not stack
Giáp Lưới
Giáp Lưới +25 Giáp.
Kiếm B.F.
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Cung Gỗ
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Giáp Lưới
Bramble Vest
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level.
Áo Choàng Bạc
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Gậy Quá Khổ
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Tear of the Goddess
Frozen Heart
Angrenzende Gegner verlieren 50% Angriffstempo. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Đai Khổng Lồ
Red Buff
Gains 10% max hp true damage over 4 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Sparring Gloves
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Bạc +25 Kháng phép.
Kiếm B.F.
Bloodthirster
Basic Attacks heal the wearer for 45% of the damage dealt.
Cung Gỗ
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Giáp Lưới
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Áo Choàng Bạc
Drachenklaue
Reduces incoming magic damage by 50%
Gậy Quá Khổ
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 40% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Tear of the Goddess
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Đai Khổng Lồ
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Thìa Vàng
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Sparring Gloves
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 10 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ +20% Sát thương Kĩ năng.
Kiếm B.F.
Hextech Gunblade
45% healing from spell damage.
Cung Gỗ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Giáp Lưới
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Áo Choàng Bạc
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 40% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Gậy Quá Khổ
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% Sức mạnh Phép thuật.
Tear of the Goddess
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 200 magic damage.
Đai Khổng Lồ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 25% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
BattlecastArmor
The wearer gains the Battlecast trait.
Sparring Gloves
Jeweled Gauntlet
Holder’s spells can crit and holder gains +30% Critical Strike Damage.
Tear of the Goddess
Tear of the Goddess +15 Mana
Kiếm B.F.
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Cung Gỗ
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 90 magic damage to 3/4/5 enemies.
Giáp Lưới
Frozen Heart
Angrenzende Gegner verlieren 50% Angriffstempo. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Áo Choàng Bạc
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Gậy Quá Khổ
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 200 magic damage.
Tear of the Goddess
BlueSentinel
[Unique] Sets holder's mana to 20 after each cast.
Đai Khổng Lồ
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Thìa Vàng
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Sparring Gloves
Hand of Justice
At the begining of Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ +200 Máu.
Kiếm B.F.
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 1 hex in the same row gain +30% Attack Speed for the rest of combat.
Cung Gỗ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1500/2250/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Giáp Lưới
Red Buff
Gains 10% max hp true damage over 4 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Áo Choàng Bạc
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Gậy Quá Khổ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 25% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Tear of the Goddess
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Đai Khổng Lồ
Warmog's Armor
+600 Additional Health.
Thìa Vàng
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Sparring Gloves
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Thìa Vàng Nó phải có tác dụng gì đó…
Kiếm B.F.
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Cung Gỗ
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Giáp Lưới
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Áo Choàng Bạc
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Gậy Quá Khổ
BattlecastArmor
The wearer gains the Battlecast trait.
Tear of the Goddess
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Đai Khổng Lồ
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Thìa Vàng
Quyền Lực Thiên Nhiên
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1.
Sparring Gloves
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Sparring Gloves +10% Dodge change, +10% Crit chance
Kiếm B.F.
Infinity Edge
[Unique] The holder gains 20% bonus critical strike damage, and 100% critical hit chance.
Cung Gỗ
Last Whisper
When the wearer inflicts a critical hit, the target's Armor is reduced by 75% for 3 seconds. This effect does not stack
Giáp Lưới
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 10 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Jeweled Gauntlet
Holder’s spells can crit and holder gains +30% Critical Strike Damage.
Tear of the Goddess
Hand of Justice
At the begining of Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Thief's Gloves
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots]
Kiếm B.F.
Kiếm B.F. +15 Sát thương Đòn đánh.
Kiếm B.F.
Deathblade
Contributing to a kill grants +25 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2).
Cung Gỗ
Giant Slayer
The holder's spells and basic attacks do 20% bonus true damage. if the target has more than 1750 maximum Health, the bonus increases to 80%
Giáp Lưới
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Áo Choàng Bạc
Bloodthirster
Basic Attacks heal the wearer for 45% of the damage dealt.
Gậy Quá Khổ
Hextech Gunblade
45% healing from spell damage.
Tear of the Goddess
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Đai Khổng Lồ
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 1 hex in the same row gain +30% Attack Speed for the rest of combat.
Thìa Vàng
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Sparring Gloves
Infinity Edge
[Unique] The holder gains 20% bonus critical strike damage, and 100% critical hit chance.
Cung Gỗ
Cung Gỗ +15% Tốc độ đánh.
Kiếm B.F.
Giant Slayer
The holder's spells and basic attacks do 20% bonus true damage. if the target has more than 1750 maximum Health, the bonus increases to 80%
Cung Gỗ
Rapid Firecannon
+200% Range and holder’s attacks can’t miss.
Giáp Lưới
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Áo Choàng Bạc
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Gậy Quá Khổ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Tear of the Goddess
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 90 magic damage to 3/4/5 enemies.
Đai Khổng Lồ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1500/2250/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Thìa Vàng
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Sparring Gloves
Last Whisper
When the wearer inflicts a critical hit, the target's Armor is reduced by 75% for 3 seconds. This effect does not stack
Giáp Lưới
Giáp Lưới +25 Giáp.
Kiếm B.F.
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Cung Gỗ
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Giáp Lưới
Bramble Vest
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level.
Áo Choàng Bạc
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Gậy Quá Khổ
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Tear of the Goddess
Frozen Heart
Angrenzende Gegner verlieren 50% Angriffstempo. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Đai Khổng Lồ
Red Buff
Gains 10% max hp true damage over 4 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Sparring Gloves
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Bạc +25 Kháng phép.
Kiếm B.F.
Bloodthirster
Basic Attacks heal the wearer for 45% of the damage dealt.
Cung Gỗ
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Giáp Lưới
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Áo Choàng Bạc
Drachenklaue
Reduces incoming magic damage by 50%
Gậy Quá Khổ
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 40% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Tear of the Goddess
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Đai Khổng Lồ
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Thìa Vàng
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Sparring Gloves
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 10 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ +20% Sát thương Kĩ năng.
Kiếm B.F.
Hextech Gunblade
45% healing from spell damage.
Cung Gỗ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Giáp Lưới
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Áo Choàng Bạc
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 40% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Gậy Quá Khổ
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% Sức mạnh Phép thuật.
Tear of the Goddess
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 200 magic damage.
Đai Khổng Lồ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 25% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
BattlecastArmor
The wearer gains the Battlecast trait.
Sparring Gloves
Jeweled Gauntlet
Holder’s spells can crit and holder gains +30% Critical Strike Damage.
Tear of the Goddess
Tear of the Goddess +15 Mana
Kiếm B.F.
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Cung Gỗ
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 90 magic damage to 3/4/5 enemies.
Giáp Lưới
Frozen Heart
Angrenzende Gegner verlieren 50% Angriffstempo. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Áo Choàng Bạc
Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
Gậy Quá Khổ
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 200 magic damage.
Tear of the Goddess
BlueSentinel
[Unique] Sets holder's mana to 20 after each cast.
Đai Khổng Lồ
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Thìa Vàng
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Sparring Gloves
Hand of Justice
At the begining of Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ +200 Máu.
Kiếm B.F.
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 1 hex in the same row gain +30% Attack Speed for the rest of combat.
Cung Gỗ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1500/2250/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Giáp Lưới
Red Buff
Gains 10% max hp true damage over 4 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Áo Choàng Bạc
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Gậy Quá Khổ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 25% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Tear of the Goddess
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Đai Khổng Lồ
Warmog's Armor
+600 Additional Health.
Thìa Vàng
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Sparring Gloves
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Thìa Vàng Nó phải có tác dụng gì đó…
Kiếm B.F.
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Cung Gỗ
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Giáp Lưới
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Áo Choàng Bạc
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Gậy Quá Khổ
BattlecastArmor
The wearer gains the Battlecast trait.
Tear of the Goddess
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Đai Khổng Lồ
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Thìa Vàng
Quyền Lực Thiên Nhiên
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1.
Sparring Gloves
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Sparring Gloves +10% Dodge change, +10% Crit chance
Kiếm B.F.
Infinity Edge
[Unique] The holder gains 20% bonus critical strike damage, and 100% critical hit chance.
Cung Gỗ
Last Whisper
When the wearer inflicts a critical hit, the target's Armor is reduced by 75% for 3 seconds. This effect does not stack
Giáp Lưới
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 10 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Jeweled Gauntlet
Holder’s spells can crit and holder gains +30% Critical Strike Damage.
Tear of the Goddess
Hand of Justice
At the begining of Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Thief's Gloves
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots]
Item List
Name Description Combination
Kiếm B.F. Kiếm B.F.
+15 Sát thương Đòn đánh.
+15 Sát thương Đòn đánh.
Cung Gỗ Cung Gỗ
+15% Tốc độ đánh.
+15% Tốc độ đánh.
Giáp Lưới Giáp Lưới
+25 Giáp.
+25 Giáp.
Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc
+25 Kháng phép.
+25 Kháng phép.
Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ
+20% Sát thương Kĩ năng.
+20% Sát thương Kĩ năng.
Tear of the Goddess Tear of the Goddess
+15 Mana
+15 Mana
Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ
+200 Máu.
+200 Máu.
Thìa Vàng Thìa Vàng
Nó phải có tác dụng gì đó…
Nó phải có tác dụng gì đó…
Sparring Gloves Sparring Gloves
+10% Dodge change, +10% Crit chance
+10% Dodge change, +10% Crit chance
Gươm của Vua Vô Danh Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư. Kiếm B.F. Thìa Vàng
Bloodthirster Bloodthirster
Basic Attacks heal the wearer for 45% of the damage dealt.
Basic Attacks heal the wearer for 45% of the damage dealt. Kiếm B.F. Áo Choàng Bạc
Drachenklaue Drachenklaue
Reduces incoming magic damage by 50%
Reduces incoming magic damage by 50% Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc
Quyền Lực Thiên Nhiên Quyền Lực Thiên Nhiên
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1.
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1. Thìa Vàng Thìa Vàng
Frozen Heart Frozen Heart
Angrenzende Gegner verlieren 50% Angriffstempo. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Angrenzende Gegner verlieren 50% Angriffstempo. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow) Giáp Lưới Tear of the Goddess
Giáp Thiên Thần Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu. Kiếm B.F. Giáp Lưới
Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn. Cung Gỗ Gậy Quá Khổ
Hextech Gunblade Hextech Gunblade
45% healing from spell damage.
45% healing from spell damage. Kiếm B.F. Gậy Quá Khổ
Infinity Edge Infinity Edge
[Unique] The holder gains 20% bonus critical strike damage, and 100% critical hit chance.
[Unique] The holder gains 20% bonus critical strike damage, and 100% critical hit chance. Kiếm B.F. Sparring Gloves
Ionic Spark Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 40% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 40% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana. Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ
Locket of the Iron Solari Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level) Giáp Lưới Gậy Quá Khổ
Luden's Echo Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 200 magic damage.
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 200 magic damage. Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess
Morellonomicon Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 25% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 25% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn. Gậy Quá Khổ Đai Khổng Lồ
Mũ Phù Thủ Rabaddon Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% Sức mạnh Phép thuật.
+50% Sức mạnh Phép thuật. Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ
Rapid Firecannon Rapid Firecannon
+200% Range and holder’s attacks can’t miss.
+200% Range and holder’s attacks can’t miss. Cung Gỗ Cung Gỗ
Red Buff Red Buff
Gains 10% max hp true damage over 4 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Gains 10% max hp true damage over 4 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn. Giáp Lưới Đai Khổng Lồ
Redemption Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health. Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ
Cuồng Cung Runaan Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương. Cung Gỗ Áo Choàng Bạc
Ngọn Thương Shojin Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường. Kiếm B.F. Tear of the Goddess
Statikk Shiv Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 90 magic damage to 3/4/5 enemies.
Every third Basic Attack from the wearer deals 90 magic damage to 3/4/5 enemies. Cung Gỗ Tear of the Goddess
Tàn Kiếm Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
25% chance to disarm for 3 seconds Giáp Lưới Áo Choàng Bạc
Warmog's Armor Warmog's Armor
+600 Additional Health.
+600 Additional Health. Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ
Zeke's Herald Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 1 hex in the same row gain +30% Attack Speed for the rest of combat.
When combat begins, the wearer and all allies within 1 hex in the same row gain +30% Attack Speed for the rest of combat. Kiếm B.F. Đai Khổng Lồ
Zephyr Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds. Áo Choàng Bạc Đai Khổng Lồ
Thief's Gloves Thief's Gloves
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots]
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots] Sparring Gloves Sparring Gloves
Hand of Justice Hand of Justice
At the begining of Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
At the begining of Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit Tear of the Goddess Sparring Gloves
Jeweled Gauntlet Jeweled Gauntlet
Holder’s spells can crit and holder gains +30% Critical Strike Damage.
Holder’s spells can crit and holder gains +30% Critical Strike Damage. Gậy Quá Khổ Sparring Gloves
Quicksilver Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 10 seconds of combat
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 10 seconds of combat Áo Choàng Bạc Sparring Gloves
Trap Claw Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Deathblade Deathblade
Contributing to a kill grants +25 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2).
Contributing to a kill grants +25 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2). Kiếm B.F. Kiếm B.F.
Giant Slayer Giant Slayer
The holder's spells and basic attacks do 20% bonus true damage. if the target has more than 1750 maximum Health, the bonus increases to 80%
The holder's spells and basic attacks do 20% bonus true damage. if the target has more than 1750 maximum Health, the bonus increases to 80% Kiếm B.F. Cung Gỗ
Last Whisper Last Whisper
When the wearer inflicts a critical hit, the target's Armor is reduced by 75% for 3 seconds. This effect does not stack
When the wearer inflicts a critical hit, the target's Armor is reduced by 75% for 3 seconds. This effect does not stack Cung Gỗ Sparring Gloves
Bramble Vest Bramble Vest
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level.
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level. Giáp Lưới Giáp Lưới
Titan’s Resolve Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size. Cung Gỗ Giáp Lưới
Zz'Rot Portal Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1500/2250/3000 ★ Health aries to continue the fight.
When the wearer dies, a Construct with 1500/2250/3000 ★ Health aries to continue the fight. Cung Gỗ Đai Khổng Lồ
Rebel Medal Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
The wearer gains the Rebel trait. Giáp Lưới Thìa Vàng
Infiltrator's Talons Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
The wearer gains the Infiltrator trait. Cung Gỗ Thìa Vàng
Shroud of Stillness Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast. Giáp Lưới Sparring Gloves
Chalice of Power Chalice of Power
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds.
At start of combat, the holder and their left and right neighbors gain 30 AP for 20 seconds. Áo Choàng Bạc Tear of the Goddess
Celestial Orb Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
The wearer gains the Celestial trait. Áo Choàng Bạc Thìa Vàng
Star Guardian's Charm Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
The wearer gains the Star Guardian trait. Tear of the Goddess Thìa Vàng
BattlecastArmor BattlecastArmor
The wearer gains the Battlecast trait.
The wearer gains the Battlecast trait. Gậy Quá Khổ Thìa Vàng
Protector's Chestguard Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
The wearer gains the Protector trait. Đai Khổng Lồ Thìa Vàng
Dark Star's Heart Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
The wearer gains the Dark Star trait. Thìa Vàng Sparring Gloves
BlueSentinel BlueSentinel
[Unique] Sets holder's mana to 20 after each cast.
[Unique] Sets holder's mana to 20 after each cast. Tear of the Goddess Tear of the Goddess