Dark theme
On Off
Item Recipes
Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves
Choose items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Deathblade
Kiếm B.F. Cung Gỗ Giant Slayer
Kiếm B.F. Giáp Lưới Giáp Thiên Thần
Kiếm B.F. Áo Choàng Bạc Huyết Kiếm
Kiếm B.F. Gậy Quá Khổ Kiếm Súng Hextech
Kiếm B.F. Nước Mắt Nữ Thần Ngọn Thương Shojin
Kiếm B.F. Đai Khổng Lồ Zeke's Herald
Kiếm B.F. Thìa Vàng Gươm của Vua Vô Danh
Kiếm B.F. Sparring Gloves Infinity Edge
Cung Gỗ Kiếm B.F. Giant Slayer
Cung Gỗ Cung Gỗ Đại Bác Liên Thanh
Cung Gỗ Giáp Lưới Titan’s Resolve
Cung Gỗ Áo Choàng Bạc Cuồng Cung Runaan
Cung Gỗ Gậy Quá Khổ Cuồng Đao Guinsoo
Cung Gỗ Nước Mắt Nữ Thần Statikk Shiv
Cung Gỗ Đai Khổng Lồ Zz'Rot Portal
Cung Gỗ Thìa Vàng Infiltrator's Talons
Cung Gỗ Sparring Gloves Last Whisper
Giáp Lưới Kiếm B.F. Giáp Thiên Thần
Giáp Lưới Cung Gỗ Titan’s Resolve
Giáp Lưới Giáp Lưới Bramble Vest
Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Tàn Kiếm
Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Locket of the Iron Solari
Giáp Lưới Nước Mắt Nữ Thần Tim Băng
Giáp Lưới Đai Khổng Lồ Red Buff
Giáp Lưới Thìa Vàng Rebel Medal
Giáp Lưới Sparring Gloves Shroud of Stillness
Áo Choàng Bạc Kiếm B.F. Huyết Kiếm
Áo Choàng Bạc Cung Gỗ Cuồng Cung Runaan
Áo Choàng Bạc Giáp Lưới Tàn Kiếm
Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Drachenklaue
Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Ionic Spark
Áo Choàng Bạc Nước Mắt Nữ Thần Chalice of Favor
Áo Choàng Bạc Đai Khổng Lồ Zephyr
Áo Choàng Bạc Thìa Vàng Celestial Orb
Áo Choàng Bạc Sparring Gloves Quicksilver
Gậy Quá Khổ Kiếm B.F. Kiếm Súng Hextech
Gậy Quá Khổ Cung Gỗ Cuồng Đao Guinsoo
Gậy Quá Khổ Giáp Lưới Locket of the Iron Solari
Gậy Quá Khổ Áo Choàng Bạc Ionic Spark
Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Mũ Phù Thủ Rabaddon
Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Luden's Echo
Gậy Quá Khổ Đai Khổng Lồ Morellonomicon
Gậy Quá Khổ Thìa Vàng Demolitionist's Charge
Gậy Quá Khổ Sparring Gloves Jeweled Gauntlet
Nước Mắt Nữ Thần Kiếm B.F. Ngọn Thương Shojin
Nước Mắt Nữ Thần Cung Gỗ Statikk Shiv
Nước Mắt Nữ Thần Giáp Lưới Tim Băng
Nước Mắt Nữ Thần Áo Choàng Bạc Chalice of Favor
Nước Mắt Nữ Thần Gậy Quá Khổ Luden's Echo
Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Quyền Trượng Thiên Thần
Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Redemption
Nước Mắt Nữ Thần Thìa Vàng Star Guardian's Charm
Nước Mắt Nữ Thần Sparring Gloves Hand of Justice
Đai Khổng Lồ Kiếm B.F. Zeke's Herald
Đai Khổng Lồ Cung Gỗ Zz'Rot Portal
Đai Khổng Lồ Giáp Lưới Red Buff
Đai Khổng Lồ Áo Choàng Bạc Zephyr
Đai Khổng Lồ Gậy Quá Khổ Morellonomicon
Đai Khổng Lồ Nước Mắt Nữ Thần Redemption
Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Warmog's Armor
Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Protector's Chestguard
Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Trap Claw
Thìa Vàng Kiếm B.F. Gươm của Vua Vô Danh
Thìa Vàng Cung Gỗ Infiltrator's Talons
Thìa Vàng Giáp Lưới Rebel Medal
Thìa Vàng Áo Choàng Bạc Celestial Orb
Thìa Vàng Gậy Quá Khổ Demolitionist's Charge
Thìa Vàng Nước Mắt Nữ Thần Star Guardian's Charm
Thìa Vàng Đai Khổng Lồ Protector's Chestguard
Thìa Vàng Thìa Vàng Quyền Lực Thiên Nhiên
Thìa Vàng Sparring Gloves Dark Star's Heart
Sparring Gloves Kiếm B.F. Infinity Edge
Sparring Gloves Cung Gỗ Last Whisper
Sparring Gloves Giáp Lưới Shroud of Stillness
Sparring Gloves Áo Choàng Bạc Quicksilver
Sparring Gloves Gậy Quá Khổ Jeweled Gauntlet
Sparring Gloves Nước Mắt Nữ Thần Hand of Justice
Sparring Gloves Đai Khổng Lồ Trap Claw
Sparring Gloves Thìa Vàng Dark Star's Heart
Sparring Gloves Sparring Gloves Thief's Gloves
Items Table
Logo
Highlighting effect
On Off
Show item description
On Off
Kiếm B.F.
+15 AD
Cung Gỗ
+15% AS
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Nước Mắt Nữ Thần
+20 Năng
lượng
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Sparring Gloves
+10%
Dodge change
Crit chance
Kiếm B.F.
+15 AD
Deathblade
On takedown
gain
+15 AD
Giant Slayer
Deal 12% of
the target's
HP
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Huyết Kiếm
Attacks heal
35% of Dmg
Kiếm Súng Hextech
Heal 25% of
Dmg Dealt
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Zeke's Herald
+18% AS
wearer and allies
within the 2 hexes
in the same row
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Infinity Edge
+100%
Crit. Dmg
Cung Gỗ
+15% AS
Giant Slayer
Deal 12% of
the target's
HP
Đại Bác Liên Thanh
Double Range
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Statikk Shiv
Deal 80 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Last Whisper
Target's
armor
-90%
on crit.
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Bramble Vest
Negate
bonous dmg
from crit hit
Hits nearby
enemies
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Tim Băng
Slow 40% AS
Adjacent
Enemies
Red Buff
Attacks
deal 27%
burn dmg over 10 secs.
reduce target's healing
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Shroud of Stillness
Beamed
enemies
Max MP
+40%
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Huyết Kiếm
Attacks heal
35% of Dmg
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Drachenklaue
Reduce
magic damage
by 50%
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Chalice of Favor
Restore 10 mana
to nearby allies
when cast spell cast
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Quicksilver
Immune to CC for first 15s
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Kiếm Súng Hextech
Heal 25% of
Dmg Dealt
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% AP
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
27% Max HP
Demolitionist's Charge
Wearer is also
Demolitionist
Jeweled Gauntlet
Your spells
can crit
Nước Mắt Nữ Thần
+20 Năng
lượng
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Statikk Shiv
Deal 80 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Tim Băng
Slow 40% AS
Adjacent
Enemies
Chalice of Favor
Restore 10 mana
to nearby allies
when cast spell cast
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Quyền Trượng Thiên Thần
Regain 20MP
when spell cast
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Hand of Justice
+50% Damage
or
+50 heals on hit
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Zeke's Herald
+18% AS
wearer and allies
within the 2 hexes
in the same row
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Red Buff
Attacks
deal 27%
burn dmg over 10 secs.
reduce target's healing
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
27% Max HP
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Warmog's Armor
Regenerate
5% Missing HP
per sec
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Trap Claw
Start combat
with spell shield
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Demolitionist's Charge
Wearer is also
Demolitionist
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Quyền Lực Thiên Nhiên
Team size
+1
Dark Star's Heart
Wearer is also
Dark Star
Sparring Gloves
+10%
Dodge change
Crit chance
Infinity Edge
+100%
Crit. Dmg
Last Whisper
Target's
armor
-90%
on crit.
Shroud of Stillness
Beamed
enemies
Max MP
+40%
Quicksilver
Immune to CC for first 15s
Jeweled Gauntlet
Your spells
can crit
Hand of Justice
+50% Damage
or
+50 heals on hit
Trap Claw
Start combat
with spell shield
Dark Star's Heart
Wearer is also
Dark Star
Thief's Gloves
Fetch two
temporary
items
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Nước Mắt Nữ Thần
+20 Năng
lượng
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Cung Gỗ
+15% AS
Kiếm B.F.
+15 AD
Kiếm B.F.
+15 AD
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Zeke's Herald
+18% AS
wearer and allies
within the 2 hexes
in the same row
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Kiếm Súng Hextech
Heal 25% of
Dmg Dealt
Huyết Kiếm
Attacks heal
35% of Dmg
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Giant Slayer
Deal 12% of
the target's
HP
Deathblade
On takedown
gain
+15 AD
Cung Gỗ
+15% AS
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Statikk Shiv
Deal 80 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Đại Bác Liên Thanh
Double Range
Giant Slayer
Deal 12% of
the target's
HP
Giáp Lưới
+25 Giáp.
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Red Buff
Attacks
deal 27%
burn dmg over 10 secs.
reduce target's healing
Tim Băng
Slow 40% AS
Adjacent
Enemies
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Bramble Vest
Negate
bonous dmg
from crit hit
Hits nearby
enemies
Titan’s Resolve
+2% dmg
when
taken dmg
or crit hit.
Giáp Thiên Thần
Revive with
400 HP
Áo Choàng Bạc
+25 MR
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Chalice of Favor
Restore 10 mana
to nearby allies
when cast spell cast
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Drachenklaue
Reduce
magic damage
by 50%
Tàn Kiếm
25% chance to
disarm
for 3 seconds
Cuồng Cung Runaan
Attack
+1 enemies
(70% Dmg)
Huyết Kiếm
Attacks heal
35% of Dmg
Gậy Quá Khổ
AP +20%
Demolitionist's Charge
Wearer is also
Demolitionist
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
27% Max HP
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% AP
Ionic Spark
Reduce MR and taking Magic Dmg within 2 hexes enemies
Locket of the Iron Solari
Gain shield
for 8s
adjacent allies
Cuồng Đao Guinsoo
+5% AS
(Stacked)
Kiếm Súng Hextech
Heal 25% of
Dmg Dealt
Nước Mắt Nữ Thần
+20 Năng
lượng
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Quyền Trượng Thiên Thần
Regain 20MP
when spell cast
Luden's Echo
Deal splash dmg on hit
Chalice of Favor
Restore 10 mana
to nearby allies
when cast spell cast
Tim Băng
Slow 40% AS
Adjacent
Enemies
Statikk Shiv
Deal 80 AP
to 3/4/5 emenies
every 3rd atk
Ngọn Thương Shojin
Gain 18%
Max MP after
casting per atk.
Đai Khổng Lồ
+200 HP
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Warmog's Armor
Regenerate
5% Missing HP
per sec
Redemption
Heal allies
for 800
when die
Morellonomicon
Spells deal
Burn Dmg As
27% Max HP
Zephyr
Banish
an enemy
for 5 secs
Red Buff
Attacks
deal 27%
burn dmg over 10 secs.
reduce target's healing
Zz'Rot Portal
Construct
arises and
continue
the fight
Zeke's Herald
+18% AS
wearer and allies
within the 2 hexes
in the same row
Thìa Vàng
Nó phải
có tác
dụng gì đó…
Quyền Lực Thiên Nhiên
Team size
+1
Protector's Chestguard
Wearer is also Protector
Star Guardian's Charm
Wearer is also
Star Guardian
Demolitionist's Charge
Wearer is also
Demolitionist
Celestial Orb
Wearer is also
Celestial
Rebel Medal
Wearer is also
Rebel
Infiltrator's Talons
Wearer is also
Infiltrator
Gươm của Vua Vô Danh
Wearer is also
Blademaster
Items Table (By Items)
Kiếm B.F.
Kiếm B.F. +15 Sát thương Đòn đánh.
Kiếm B.F.
Deathblade
Contributing to a kill grants +15 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2).
Cung Gỗ
Giant Slayer
Attacks deal an additional 12% enemy current Health as Physical Damage.
Giáp Lưới
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Áo Choàng Bạc
Huyết Kiếm
Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra.
Gậy Quá Khổ
Kiếm Súng Hextech
Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng).
Nước Mắt Nữ Thần
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Đai Khổng Lồ
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 2 hexes in the same row gain +18% Attack Speed for the rest of combat.
Thìa Vàng
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Sparring Gloves
Infinity Edge
+100% Crit. Dmg
Cung Gỗ
Cung Gỗ +15% Tốc độ đánh.
Kiếm B.F.
Giant Slayer
Attacks deal an additional 12% enemy current Health as Physical Damage.
Cung Gỗ
Đại Bác Liên Thanh
Tầm Đánh thường được tăng gấp đôi.
Giáp Lưới
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Áo Choàng Bạc
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Gậy Quá Khổ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Nước Mắt Nữ Thần
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 80 magic damage to 3/4/5 enemies.
Đai Khổng Lồ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1000/2000/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Thìa Vàng
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Sparring Gloves
Last Whisper
Critical hits reduce the target’s Armor by 90% for 3 seconds. This effect does not stack.
Giáp Lưới
Giáp Lưới +25 Giáp.
Kiếm B.F.
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Cung Gỗ
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Giáp Lưới
Bramble Vest
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level.
Áo Choàng Bạc
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Gậy Quá Khổ
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Nước Mắt Nữ Thần
Tim Băng
Mọi kẻ địch gần kề bị giảm 40% Tốc độ đánh. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Đai Khổng Lồ
Red Buff
Gains 27% max hp true damage over 10 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Sparring Gloves
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Bạc +25 Kháng phép.
Kiếm B.F.
Huyết Kiếm
Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra.
Cung Gỗ
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Giáp Lưới
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Áo Choàng Bạc
Drachenklaue
Reduces incoming magic damage by 50%
Gậy Quá Khổ
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 50% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Nước Mắt Nữ Thần
Chalice of Favor
When the wearer casts a spell, restores 10 mana to allies within 2 hexes.
Đai Khổng Lồ
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Thìa Vàng
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Sparring Gloves
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 15 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ +20% Sát thương Kĩ năng.
Kiếm B.F.
Kiếm Súng Hextech
Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng).
Cung Gỗ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Giáp Lưới
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Áo Choàng Bạc
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 50% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Gậy Quá Khổ
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% Sức mạnh Phép thuật.
Nước Mắt Nữ Thần
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 150 / 175 / 225 magic damage.
Đai Khổng Lồ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 27% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
Demolitionist's Charge
The wearer gains the Demolitionist trait.
Sparring Gloves
Jeweled Gauntlet
Your spells can Crit
Nước Mắt Nữ Thần
Nước Mắt Nữ Thần +20 Năng lượng.
Kiếm B.F.
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Cung Gỗ
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 80 magic damage to 3/4/5 enemies.
Giáp Lưới
Tim Băng
Mọi kẻ địch gần kề bị giảm 40% Tốc độ đánh. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Áo Choàng Bạc
Chalice of Favor
When the wearer casts a spell, restores 10 mana to allies within 2 hexes.
Gậy Quá Khổ
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 150 / 175 / 225 magic damage.
Nước Mắt Nữ Thần
Quyền Trượng Thiên Thần
Hồi lại 20 năng lượng mỗi khi sử dụng một kĩ năng.
Đai Khổng Lồ
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Thìa Vàng
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Sparring Gloves
Hand of Justice
Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ +200 Máu.
Kiếm B.F.
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 2 hexes in the same row gain +18% Attack Speed for the rest of combat.
Cung Gỗ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1000/2000/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Giáp Lưới
Red Buff
Gains 27% max hp true damage over 10 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Áo Choàng Bạc
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Gậy Quá Khổ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 27% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Nước Mắt Nữ Thần
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Đai Khổng Lồ
Warmog's Armor
The wearer regenerates 5% of their missing Health per second. (max of 150 HP/tick)
Thìa Vàng
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Sparring Gloves
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Thìa Vàng Nó phải có tác dụng gì đó…
Kiếm B.F.
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Cung Gỗ
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Giáp Lưới
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Áo Choàng Bạc
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Gậy Quá Khổ
Demolitionist's Charge
The wearer gains the Demolitionist trait.
Nước Mắt Nữ Thần
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Đai Khổng Lồ
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Thìa Vàng
Quyền Lực Thiên Nhiên
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1.
Sparring Gloves
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Sparring Gloves +10% Dodge change, +10% Crit chance
Kiếm B.F.
Infinity Edge
+100% Crit. Dmg
Cung Gỗ
Last Whisper
Critical hits reduce the target’s Armor by 90% for 3 seconds. This effect does not stack.
Giáp Lưới
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 15 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Jeweled Gauntlet
Your spells can Crit
Nước Mắt Nữ Thần
Hand of Justice
Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Thief's Gloves
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots]
Kiếm B.F.
Kiếm B.F. +15 Sát thương Đòn đánh.
Kiếm B.F.
Deathblade
Contributing to a kill grants +15 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2).
Cung Gỗ
Giant Slayer
Attacks deal an additional 12% enemy current Health as Physical Damage.
Giáp Lưới
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Áo Choàng Bạc
Huyết Kiếm
Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra.
Gậy Quá Khổ
Kiếm Súng Hextech
Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng).
Nước Mắt Nữ Thần
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Đai Khổng Lồ
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 2 hexes in the same row gain +18% Attack Speed for the rest of combat.
Thìa Vàng
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Sparring Gloves
Infinity Edge
+100% Crit. Dmg
Cung Gỗ
Cung Gỗ +15% Tốc độ đánh.
Kiếm B.F.
Giant Slayer
Attacks deal an additional 12% enemy current Health as Physical Damage.
Cung Gỗ
Đại Bác Liên Thanh
Tầm Đánh thường được tăng gấp đôi.
Giáp Lưới
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Áo Choàng Bạc
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Gậy Quá Khổ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Nước Mắt Nữ Thần
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 80 magic damage to 3/4/5 enemies.
Đai Khổng Lồ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1000/2000/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Thìa Vàng
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Sparring Gloves
Last Whisper
Critical hits reduce the target’s Armor by 90% for 3 seconds. This effect does not stack.
Giáp Lưới
Giáp Lưới +25 Giáp.
Kiếm B.F.
Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Cung Gỗ
Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
Giáp Lưới
Bramble Vest
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level.
Áo Choàng Bạc
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Gậy Quá Khổ
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Nước Mắt Nữ Thần
Tim Băng
Mọi kẻ địch gần kề bị giảm 40% Tốc độ đánh. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Đai Khổng Lồ
Red Buff
Gains 27% max hp true damage over 10 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Sparring Gloves
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Bạc +25 Kháng phép.
Kiếm B.F.
Huyết Kiếm
Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra.
Cung Gỗ
Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Giáp Lưới
Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
Áo Choàng Bạc
Drachenklaue
Reduces incoming magic damage by 50%
Gậy Quá Khổ
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 50% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Nước Mắt Nữ Thần
Chalice of Favor
When the wearer casts a spell, restores 10 mana to allies within 2 hexes.
Đai Khổng Lồ
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Thìa Vàng
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Sparring Gloves
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 15 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ +20% Sát thương Kĩ năng.
Kiếm B.F.
Kiếm Súng Hextech
Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng).
Cung Gỗ
Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Giáp Lưới
Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Áo Choàng Bạc
Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 50% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Gậy Quá Khổ
Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% Sức mạnh Phép thuật.
Nước Mắt Nữ Thần
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 150 / 175 / 225 magic damage.
Đai Khổng Lồ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 27% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Thìa Vàng
Demolitionist's Charge
The wearer gains the Demolitionist trait.
Sparring Gloves
Jeweled Gauntlet
Your spells can Crit
Nước Mắt Nữ Thần
Nước Mắt Nữ Thần +20 Năng lượng.
Kiếm B.F.
Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Cung Gỗ
Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 80 magic damage to 3/4/5 enemies.
Giáp Lưới
Tim Băng
Mọi kẻ địch gần kề bị giảm 40% Tốc độ đánh. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Áo Choàng Bạc
Chalice of Favor
When the wearer casts a spell, restores 10 mana to allies within 2 hexes.
Gậy Quá Khổ
Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 150 / 175 / 225 magic damage.
Nước Mắt Nữ Thần
Quyền Trượng Thiên Thần
Hồi lại 20 năng lượng mỗi khi sử dụng một kĩ năng.
Đai Khổng Lồ
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Thìa Vàng
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Sparring Gloves
Hand of Justice
Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ +200 Máu.
Kiếm B.F.
Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 2 hexes in the same row gain +18% Attack Speed for the rest of combat.
Cung Gỗ
Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1000/2000/3000 ★ Health aries to continue the fight.
Giáp Lưới
Red Buff
Gains 27% max hp true damage over 10 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Áo Choàng Bạc
Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
Gậy Quá Khổ
Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 27% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Nước Mắt Nữ Thần
Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
Đai Khổng Lồ
Warmog's Armor
The wearer regenerates 5% of their missing Health per second. (max of 150 HP/tick)
Thìa Vàng
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Sparring Gloves
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Thìa Vàng Nó phải có tác dụng gì đó…
Kiếm B.F.
Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Cung Gỗ
Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
Giáp Lưới
Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
Áo Choàng Bạc
Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
Gậy Quá Khổ
Demolitionist's Charge
The wearer gains the Demolitionist trait.
Nước Mắt Nữ Thần
Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
Đai Khổng Lồ
Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
Thìa Vàng
Quyền Lực Thiên Nhiên
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1.
Sparring Gloves
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Sparring Gloves +10% Dodge change, +10% Crit chance
Kiếm B.F.
Infinity Edge
+100% Crit. Dmg
Cung Gỗ
Last Whisper
Critical hits reduce the target’s Armor by 90% for 3 seconds. This effect does not stack.
Giáp Lưới
Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
Áo Choàng Bạc
Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 15 seconds of combat
Gậy Quá Khổ
Jeweled Gauntlet
Your spells can Crit
Nước Mắt Nữ Thần
Hand of Justice
Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Đai Khổng Lồ
Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Thìa Vàng
Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
Sparring Gloves
Thief's Gloves
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots]
Item List
Name Description Combination
Kiếm B.F. Kiếm B.F.
+15 Sát thương Đòn đánh.
+15 Sát thương Đòn đánh.
Cung Gỗ Cung Gỗ
+15% Tốc độ đánh.
+15% Tốc độ đánh.
Giáp Lưới Giáp Lưới
+25 Giáp.
+25 Giáp.
Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc
+25 Kháng phép.
+25 Kháng phép.
Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ
+20% Sát thương Kĩ năng.
+20% Sát thương Kĩ năng.
Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần
+20 Năng lượng.
+20 Năng lượng.
Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ
+200 Máu.
+200 Máu.
Thìa Vàng Thìa Vàng
Nó phải có tác dụng gì đó…
Nó phải có tác dụng gì đó…
Sparring Gloves Sparring Gloves
+10% Dodge change, +10% Crit chance
+10% Dodge change, +10% Crit chance
Gươm của Vua Vô Danh Gươm của Vua Vô Danh
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư.
Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Kiếm Sư. Kiếm B.F. Thìa Vàng
Huyết Kiếm Huyết Kiếm
Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra.
Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra. Kiếm B.F. Áo Choàng Bạc
Drachenklaue Drachenklaue
Reduces incoming magic damage by 50%
Reduces incoming magic damage by 50% Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc
Quyền Lực Thiên Nhiên Quyền Lực Thiên Nhiên
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1.
Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân của bạn thêm 1. Thìa Vàng Thìa Vàng
Tim Băng Tim Băng
Mọi kẻ địch gần kề bị giảm 40% Tốc độ đánh. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow)
Mọi kẻ địch gần kề bị giảm 40% Tốc độ đánh. (Stacking increases the radius of this effect, not the amount of the slow) Giáp Lưới Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Thiên Thần Giáp Thiên Thần
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu.
Tướng sử dụng được một lần hồi sinh khi chết tại mỗi trận giao tranh, sau khi hồi sinh sẽ còn 400 Máu. Kiếm B.F. Giáp Lưới
Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Đao Guinsoo
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn.
Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% Tốc độ đánh. Cộng dồn vô hạn. Cung Gỗ Gậy Quá Khổ
Kiếm Súng Hextech Kiếm Súng Hextech
Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng).
Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng). Kiếm B.F. Gậy Quá Khổ
Infinity Edge Infinity Edge
+100% Crit. Dmg
+100% Crit. Dmg Kiếm B.F. Sparring Gloves
Ionic Spark Ionic Spark
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 50% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana.
Enemies within 2 hexes have their Magic Resist reduced by 50% (does not stack). When they cast a spell, they are zapped taking magic damage equal to 225% of their max Mana. Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ
Locket of the Iron Solari Locket of the Iron Solari
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level)
Shields allies within two hexes in the same row for 250 / 275 / 350 damage for 8 seconds (scales with wearer’s Star Level) Giáp Lưới Gậy Quá Khổ
Luden's Echo Luden's Echo
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 150 / 175 / 225 magic damage.
When the wearer casts their spell, the first target dealt magic damage and up to 3 nearby enemies are dealt an additional 150 / 175 / 225 magic damage. Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần
Morellonomicon Morellonomicon
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 27% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn.
When the wearer deals damage with their spell, they burn the target, dealing 27% of the target's Maximum Health as true damage over 10 seconds and reducing healing by 50% for the duration of the burn. Gậy Quá Khổ Đai Khổng Lồ
Mũ Phù Thủ Rabaddon Mũ Phù Thủ Rabaddon
+50% Sức mạnh Phép thuật.
+50% Sức mạnh Phép thuật. Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ
Đại Bác Liên Thanh Đại Bác Liên Thanh
Tầm Đánh thường được tăng gấp đôi.
Tầm Đánh thường được tăng gấp đôi. Cung Gỗ Cung Gỗ
Red Buff Red Buff
Gains 27% max hp true damage over 10 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn.
Gains 27% max hp true damage over 10 seconds on hit in addition to its burn. And reducing healing by 50% for the duration of the burn. Giáp Lưới Đai Khổng Lồ
Redemption Redemption
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health.
When the wearer dies, allies are healed for 800 Health. Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ
Cuồng Cung Runaan Cuồng Cung Runaan
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương.
Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này chỉ gây 70% sát thương. Cung Gỗ Áo Choàng Bạc
Quyền Trượng Thiên Thần Quyền Trượng Thiên Thần
Hồi lại 20 năng lượng mỗi khi sử dụng một kĩ năng.
Hồi lại 20 năng lượng mỗi khi sử dụng một kĩ năng. Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần
Ngọn Thương Shojin Ngọn Thương Shojin
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường.
Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh thường. Kiếm B.F. Nước Mắt Nữ Thần
Statikk Shiv Statikk Shiv
Every third Basic Attack from the wearer deals 80 magic damage to 3/4/5 enemies.
Every third Basic Attack from the wearer deals 80 magic damage to 3/4/5 enemies. Cung Gỗ Nước Mắt Nữ Thần
Tàn Kiếm Tàn Kiếm
25% chance to disarm for 3 seconds
25% chance to disarm for 3 seconds Giáp Lưới Áo Choàng Bạc
Warmog's Armor Warmog's Armor
The wearer regenerates 5% of their missing Health per second. (max of 150 HP/tick)
The wearer regenerates 5% of their missing Health per second. (max of 150 HP/tick) Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ
Zeke's Herald Zeke's Herald
When combat begins, the wearer and all allies within 2 hexes in the same row gain +18% Attack Speed for the rest of combat.
When combat begins, the wearer and all allies within 2 hexes in the same row gain +18% Attack Speed for the rest of combat. Kiếm B.F. Đai Khổng Lồ
Zephyr Zephyr
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds.
When combat begins, the wearer summons a whirlwind on the opposite side of the arena that removes the closest enemy from combat for 5 seconds. Áo Choàng Bạc Đai Khổng Lồ
Thief's Gloves Thief's Gloves
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots]
Each planning phase, fetch two temporary items, quality based upon your player level. [Consumes Three item Slots] Sparring Gloves Sparring Gloves
Hand of Justice Hand of Justice
Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit
Each planning phase, gain one: Deal +50% more damage / Basic Attack heal 50 health on Hit Nước Mắt Nữ Thần Sparring Gloves
Jeweled Gauntlet Jeweled Gauntlet
Your spells can Crit
Your spells can Crit Gậy Quá Khổ Sparring Gloves
Quicksilver Quicksilver
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 15 seconds of combat
[UNIQUE] The wearer is immute to croud control for the first 15 seconds of combat Áo Choàng Bạc Sparring Gloves
Trap Claw Trap Claw
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec
Start combat with a spell shield. Stun the champion that breaks it for 4 sec Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Deathblade Deathblade
Contributing to a kill grants +15 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2).
Contributing to a kill grants +15 Attack Damage for the remainder of combat. This effect can stack any number of times (starting at 2). Kiếm B.F. Kiếm B.F.
Giant Slayer Giant Slayer
Attacks deal an additional 12% enemy current Health as Physical Damage.
Attacks deal an additional 12% enemy current Health as Physical Damage. Kiếm B.F. Cung Gỗ
Last Whisper Last Whisper
Critical hits reduce the target’s Armor by 90% for 3 seconds. This effect does not stack.
Critical hits reduce the target’s Armor by 90% for 3 seconds. This effect does not stack. Cung Gỗ Sparring Gloves
Bramble Vest Bramble Vest
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level.
Negates bonus damage from incoming critical hits. On being hit by a Basic Attack, deal 100 / 140 / 200 magic damage to all nearby enemies (once every 2.5 second maximum). Scales with wearer’s Star Level. Giáp Lưới Giáp Lưới
Titan’s Resolve Titan’s Resolve
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size.
When the wearer takes damage or inflicts a critical hit, they gain a 2% stacking damage bonus. Stacks up to 50 times, at which point the wearer gains 25 Armor and Magic Resistance, and increases in size. Cung Gỗ Giáp Lưới
Zz'Rot Portal Zz'Rot Portal
When the wearer dies, a Construct with 1000/2000/3000 ★ Health aries to continue the fight.
When the wearer dies, a Construct with 1000/2000/3000 ★ Health aries to continue the fight. Cung Gỗ Đai Khổng Lồ
Rebel Medal Rebel Medal
The wearer gains the Rebel trait.
The wearer gains the Rebel trait. Giáp Lưới Thìa Vàng
Infiltrator's Talons Infiltrator's Talons
The wearer gains the Infiltrator trait.
The wearer gains the Infiltrator trait. Cung Gỗ Thìa Vàng
Shroud of Stillness Shroud of Stillness
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast.
When combat begins, shoots a beam straight ahead that delays affected enemies' first spellcast, increasing their max Mana by 40% until they cast. Giáp Lưới Sparring Gloves
Chalice of Favor Chalice of Favor
When the wearer casts a spell, restores 10 mana to allies within 2 hexes.
When the wearer casts a spell, restores 10 mana to allies within 2 hexes. Áo Choàng Bạc Nước Mắt Nữ Thần
Celestial Orb Celestial Orb
The wearer gains the Celestial trait.
The wearer gains the Celestial trait. Áo Choàng Bạc Thìa Vàng
Star Guardian's Charm Star Guardian's Charm
The wearer gains the Star Guardian trait.
The wearer gains the Star Guardian trait. Nước Mắt Nữ Thần Thìa Vàng
Demolitionist's Charge Demolitionist's Charge
The wearer gains the Demolitionist trait.
The wearer gains the Demolitionist trait. Gậy Quá Khổ Thìa Vàng
Protector's Chestguard Protector's Chestguard
The wearer gains the Protector trait.
The wearer gains the Protector trait. Đai Khổng Lồ Thìa Vàng
Dark Star's Heart Dark Star's Heart
The wearer gains the Dark Star trait.
The wearer gains the Dark Star trait. Thìa Vàng Sparring Gloves